speaker-photo

Dr. Selma Arslanagić, PhD

Hirurginja Rekonstruktivne i plastične hirurgije, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, BiH

Dr. Selma  Arslanagić, PhD, hirurginja Rekonstruktivne i plastične hirurgije

Osnovnu i srednju školu završila  je u Sarajevu. Tokom čitavog  školovanja bila je odličan  đak. Srednju školu završila je kao đak generacije. Završila  je osnovnu muzičku školu- odsjek klavir, sa odličnim uspjehom. Medicinski  fakultet  u Sarajevu  upisala  je u školskoj  1998/1999. Diplomirala  je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 31.1.2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,8. Ocjena iz Hirurgije i ratne hirurgije 9. Bila  je student generacije i  dobitnica  ZLATNE  ZNAČKE UNIVERZITETA. Državni  ispit položila je 27. aprila  2006. godine.

U toku školske 2003/2004 i 2004/2005 bila je demonstratorica na Katedri za Histologiju i embriologiju.  Ljekarski staž obavila je u KCU u Sarajevu.

Od 2005 godine do 2007. godine bila je asistentica na Katedri za Fiziologiju čovjeka, Medicinskog  fakulteta u Sarajevu.

Pohađala je Drugu gastroenterološku, Treću gastroenterološku školu  kao i  Ljetne Pedijatrijske škole 2006. i 2007. godine  bila  je učesnik WUS –ovih radionica na temu Potpora visokom obrazovanju u implementaciji Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini.

Nakon  konkursa  federalnog ministarstva zdravlja  2007 god.  primljena   je na specijalizaciju u KCU u Sarajevu , na  Kliniku  za  plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, GDJE JE I DANAS  ZAPOSLENA. Postdiplomski  studij upisala  je  2006. godine. Postdiplomski studij završila je 2008. godine s prosječnom ocjenom 10.

ODBRANILA  JE MAGISTARSKI RAD  13.4.2010 .GODINE  pod naslovom: Značaj određivanja broja trombocita kod karcinoma  pluća.

SPECIJALISTIČKI ISPIT IZ PLASTIČNE HIRURGIJE  POLOŽILA  2011 GODINE..

2017.god.  odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom : . PROCJENA  INFLAMATORNOG , HEMATOLOŠKOG  I IMUNOLOŠKOG  ODGOVORA  KOD  OPEKOTINA RAZLIČITOG  STEPENA.

Boravila  je mjesec  dana, od 1.11. do  30 novembra 2010 na VMA Beograd: Edukacija  iz mikrohirurških principa  gdje je završila Školu mikrohirurgije šake.

Od  10.3. 2014 do 4.4. 2014 . boravila je  u KCU u Ljubljani , na odjelu  za Rekonstruktivnu, estetsku i opekotinsku hirugiju, gdje je  bila  aktivno uključena usvekodnevne  hirurške  aktivnosti  sa specijalnim nagalskom na rekonstruktivnu, estetsku i mikrohiruršku  rekonstrukciju dojke  (DIEP flap).