Učitavanje

Nermina Đulančić rođena je 29.05.1961. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (gimnaziju)  sa odličnim uspjehom. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu Odsjek za ratarstvo, upisala je školske 1981/82. godine i diplomirala u aprilu 1988. godine, sa prosječnom ocjenom 8,83.

Postdiplomski studij, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek „Tehnologija biljnih proizvoda“ , upisala je školske 1988/89. godine. Položila je sve ispite, predviđene planom i programom, sa prosječnom ocjenom deset. Magistarski rad pod nazivom „ Uticaj filter segmenta na smanjenje sadržaja nikotina, tara i ugljen monoksida u duhanskom dimu“ odbranila je u februaru 2002. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „ Uticaj tipa i količine duhana u mješavini za cigarete na formiranje osnovnih po zdravlje štetnih elemenata duhanskog dima“ odbranila je 2007. godine i stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka.

Nermina Đulančić zaposlena je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu od 1980. godine. Do 1988. godine radi na Institutu za ratarstvo, Katedra za genetiku i oplemenjivanje bilja. Od 1988. do 1992. godine radi kao sekretar naučno-istraživačkog projekta Društeni cilj X (Poljoprivreda i prehrambena industrija, biologija i veterinarstvo). Ratna dejstva onemogućila su dalji rad na Projektu, te je bila u statusu radnika na čekanju, u periodu od juna 1992. do novembra 1997. godine. Od novembra 1977. do 2004. godine radi na Institutu za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, na istom fakultetu. U zvanje višeg asistenta, na predmetu „Obrada i prerada duhana“,  izabrana je 2004. godine, a u zvanje docenta 2008. godine. Dr Nermina Đulančić izabrana je u zvanje vanrednog profesora za oblast „Specijalne tehnologije“ 2013. godine.

Sa uvođenjem Bolonjskog sistema studiranja od školske 2005/2006. godine aktivno je uključena u kreiranje i izvođenja modula vezanih za oblast obrade i prerade duhana, uvoda u prehrambene tehnologije,  mogućim izvorima kontaminacije hrane, tokom njene prerade, skladištenja i transporta, kao i mogućnostima smanjenje

U toku svog radnog perioda radila je intenzivno na vlastitom stručnom i naučnom uzdizanju, a boravkom na stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu upoznala se i sa dostignućima savremenog nastavnog procesa u zemljama razvijene Evrope.

Obavila je nekoliko studijskih i specijalističkih usavršavanja na fakultetima i institutima u Evropi. U svakodnevnoj aktivnosti prisutan je stalan njen uspon kako u stručnom pogledu, tako i u usvajanju savremenih metoda u obrazovnom procesu na Univerzitetu.