speaker-photo

Harisa Bačvić

Harisa Bačvić je diplomirana pravnica sa dugogodišnjim iskustvom u polju zaštite ljudskih prava. BIH

Radeći u Udruženju Vaša prava BiH pružala je besplatnu pravnu pomoć različitim korisnicima (izbjeglicama, povratnicima, raseljenim licima, manjinama i ranjivim grupama domicilnog stanovništva) u različitim pravnim stvarima kao što su: povrat imovine, socijalna, ekonomska i kulturna prava, diskriminacija u pristupu zapošljavanju, priključcima, obrazovanju, socijalnoj zaštiti kao i drugim pravima garantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te drugim međunarodnim pravnim instrumentima. Također je pružala pravnu pomoć žrtvama trgovine, tražiteljima azila kao i drugim licima pod međunarodnom zaštitom u BiH, zastupala je korisnike pred sudovima u BiH, Komitetom za ljudska prava u Ženevi, te pred Evropskim sudom za ljudska Prava u Strazburu. Ispred Udruženja je bila i član Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima.
Od 2017. godine je radila u Uredu zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u svojstvu stručnog savjetnika gdje je obavljala poslove vezane za pripremu zastupanja pred Evropskim sudom za ljudska prava, a od 2019. obavljala je poslove stručnog saradnika u Ustavnom sudu BiH.
Od januara 2021. pa do marta 2024. obavljala je poslove vd zastupnice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava koji su, između ostalog, podrazumijevali obavljanje komunikacije i zastupanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima uz Konvenciju, te brigu o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.